Norvegų kalbos kursai

Norvegų kalbos abėcėlė (2)

Det norske alfabetet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

Priebalsiai (Konsonanter)

"D" žodžių gale dažniausiai netariama:

Bord [ bu:r ] stalas
Kveld [ kvell ] vakaras
Land [ lann ] šalis, kraštas, žemė
Alltid [ 'allti ] visada

"D" netariame ir šiuose žodžiuose:

Gjerde [ 'jæ:rə ] tvora
Fjerde [ 'fjæ:rə ] ketvirtas
Gjorde [ 'ju:rə ] darė, veikė (veiksmažodžio å gjøre― būtasis)

Junginiai "ld" ir "nd" kartais tariami kaip [ ll ] ir [ nn ]

Holde [ 'hollə ] laikyti
Bonde [ 'bunnə ] ūkininkas

"G" būdvardžių, besibaigiančių priesaga "–ig" arba "–lig", gale netariama:

Viktig [ 'vikti ] svarbus
Vanskelig [ 'vanskəli ] sudėtingas

"Gj-", "hj-" Priebalsių junginius "gj" , bei "hj" tariame [ j ]

Gjøre [ 'jø:rə ] daryti, veikti
Gjedde [ 'jeddə ] lydeka
Hjelpe [ 'jelpə ] pagelbėti

"G" prieš raides "i" , "y" ir prieš dvibalsį "ei" tariame [ j ]:

Gi [ ji: ] duoti
Begynne [ bə'jynnə ] pradėti
Gyllen [ 'jyllən ] auksinis, auksaspalvis
Gyldig [ 'jyldi ] galiojantis
Geit [ jæit ] ožka

"Eg" kartais tariama [ æi ]:

Jeg [ jæi ] aš
Meg [ mæi ] mane, manęs, man, manimi
Deg [ dæi ] tave, tavęs, tau, tavimi
Seg [ sæi ] save, savęs, sau, savimi
Regn [ ræin ] lietus
Regne [ 'ræinə ] 1. lyti; 2. skaičiuoti; 3. laikyti, manyti
Negl [ næil ] nagas
Snegl [ snæil ] sraigė

"øg" kartais tariama [ øy ]:

Døgn [ døyn ] para
Løgn [ løyn ] melas

"H" prieš "v" žodžio pradžioje netariama:

Hva? [ va: ] kas, ką (apie negyvus daiktus)
Hvor? [ vurr ] kur
Hvem? [ vemm ] kas, ką (apie žmones)
Hvorfor? [ 'vurfor ] kodėl
Hvis [ viss ] jeigu
Hvilken [ 'vilkən ] kuris
Hver [ væ:r ] kiekvienas
Hval [ va:l ] banginis

Priebalsių junginius "kj", "tj" tariame kaip labai minkštą ch, pavyzdžiui, kaip žodelyje "chi chi chi" – arba kaip vokiečių kalbos žodyje "ich". Transkripcijoje šį garsą žymime simboliu [ ç ]:

Kjole [ 'çu:lə ] suknelė
Tjue [ 'çʉ:ə ] dvidešimt
Kjære [ 'çæ:rə ] brangus, mielas
Tjære [ 'çæ:rə ] derva, degutas

Taip pat tariame ir raidę "k" prieš "i", "y":

Kilo [ 'çi:lu ] kilogramas
Kino [ 'çi:nu ] kinas, kino teatras
Kina [ 'çi:na ] Kinija
Kinesisk [ çi'ne:sisk ] kiniškas
Kyst [ çyst ] krantas
Kysse [ 'çyssə ] bučiuoti
Kylling [ 'çylliŋ ] viščiukas

"-lv" tariame [ ll ] šių žodžių gale:

Halv [ hall ] pusė
Tolv [ toll ] dvylika
Selv [ sell ] pats
Sølv [ søll ] sidabras

"Rs", "sj", "skj" šiuos junginius tariame [ š ]:

Norsk [ nošk ] norvegiškas
Sjelden [ 'šeldən ] retas
Skjære [ 'šæ:rə ] pjaustyti, raikyti

Taip pat tarsime ir "sk" prieš balses "i" bei "y" ir prieš dvibalsį "øy":

Ski [ ši:] slidės
Skive [ 'ši:və ] riekė, gabalas
Sky [ šy: ] debesis
Skyte [ 'šy:tə ] šauti
Skyve [ 'šy:və ] stumti
Skøyter [ 'šøytər ] pačiūžos

"T" dviem atvejais netariama žodžio gale: žodyje "det" (tai) bei niekatrosios giminės daiktavardžių vienaskaitos žymimojoje formoje:

Det [ de: ] tai
Bordet [ 'bu:rə ] stalas
Huset [ 'hu:sə ] namas
Beinet [ 'bæinə ] koja, kaulas

Retrofleksiniai priebalsiai (Retroflekse konsonanter)

Junginiuose "rd", "rl", "rn" ir "rt" priebalsis "r" netariamas, o tariant antrąjį priebalsį (d, l, n ar t) liežuvis užriečiamas atgal (iš čia ir pavadinimas: retro – atgal, fleksija – lenkimas), kad liežuvio galiukas liestų ne dantis, o gomurį. Transkripcijoje retrofleksiniai priebalsiai žymimi tašku po raide:

Ferdig [ 'fæḍḍi / 'fæ:ḍi ] užbaigtas, pasirengęs
Farlig [ 'fa:ḷi ] pavojingas
Barn [ ba:ṇ ] vaikas
Fort [ fuṭṭ ] greitai

Išimtis: "-rd" žodžių gale tariama ne kaip retrofleksinis "ḍ", o tik "-r" (galioja kita taisyklė – kad "-d" žodžių gale netariama):

Ord [ u:r ] žodis
Bord [ bu:r ] stalas
Jord [ ju:r ] žemė
Fjord [ fju:r ] fiordas

Norvegų kalbos abėcėlė : Apie norvegų kalbą
Norvegų kalbos abėcėlė (1) : Balsiai (Vokaler)

Norite išmokti norvegų kalbą?

Pirkti pamokas